Kundeservice 32 13 63 01
Hurtig levering
Sikker betaling
Dansk ejet

Det med småt.

1.0 Tilbud og aftale

1.1. Hvis Hovedstadens Kopicenter ApS afgivet et tilbud, er det bindende for Hovedstadens Kopicenter ApS 14 dage fra tilbuddets afgivelse.

1.2. Aftale er indgået, når Hovedstadens Kopicenter ApS accepterer bestillingen.

1.3. Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4. Der kan forekomme variationer i størrelse mellem tryksagerne. Fra +/- 2mm til 2%

1.5. I Hovedstadens Kopicenter ApS kan der betales med: Dankort, Visa/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY,  JCB, China UnionPay og American Express.

2.0. Pris

2.1. Alle priser er inkl. moms med mindre andet er angivet.

2.2.1. Har bestilleren anmodet Hovedstadens Kopicenter ApS om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk eller lignende, er Hovedstadens Kopicenter ApS berettiget til at få dette arbejde betalt med Hovedstadens Kopicenter ApS’ til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2. Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Hovedstadens Kopicenter ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftale pris, er Hovedstadens Kopicenter ApS berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Hovedstadens Kopicenter ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer Hovedstadens Kopicenter ApS inden arbejdet i gangsættes.

2.4. Alle priser er beregnet for levering på Hovedstadens Kopicenter ApS’ adresse på Kirstinehøj 14 i Kastrup. Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Hovedstadens Kopicenter ApS bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.

2.5. Ønsker bestilleren - og påtager Hovedstadens Kopicenter ApS sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.0 Vi sender med GLS, som leverer dagen efter 98% at tiden. Hovedstadens Kopicenter ApS har ingen indflydelse på GLS leveringstider, og kan ikke drages til ansvar for forsinkelser.

3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Hovedstadens Kopicenter ApS arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Hovedstadens Kopicenter ApS ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Hovedstadens Kopicenter ApS leveringsforpligtelser fordyres for Hovedstadens Kopicenter ApS er Hovedstadens Kopicenter ApS forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde Hovedstadens Kopicenter ApS ved betaling af den af Hovedstadens Kopicenter ApS beregnede merpris.

3.3. Leveringsstedet er Hovedstadens Kopicenter ApS forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Hovedstadens Kopicenter ApS er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

4. Betaling

4.1. Med mindre andet er aftalt, sker betaling når ordren bliver afsendt, eller afhentet.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

4.3. På Hovedstadens Kopicenter ApS’ anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Hovedstadens Kopicenter ApS forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Hovedstadens Kopicenter ApS berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra Hovedstadens Kopicenter ApS - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Hovedstadens Kopicenter ApS’ ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Hovedstadens Kopicenter ApS og må ikke uden Hovedstadens Kopicenter ApS’ godkendelse overlades til trediemand.

6.2. Hvad Hovedstadens Kopicenter ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Hovedstadens Kopicenter ApSs ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3. Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

7. Forsinkelse

7.1 Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler

8.1. Hovedstadens Kopicenter ApS kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.

8.2. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3. Afvigelser ved tekstiltryk kan forekomme - herunder små farveafvigelser og placering og berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

Ved tryk på egne tekstiler yder Hovedstadens Kopicenter ApS ingen garanti for holdbarhed eller fejltryk.

8.4. Hovedstadens Kopicenter ApS har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Hovedstadens Kopicenter ApS, har Hovedstadens Kopicenter ApS ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

8.5. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Hovedstadens Kopicenter ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.6. Hovedstadens Kopicenter ApS har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

8.7. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Hovedstadens Kopicenter ApS ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9. Ansvar

9.1. I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har Hovedstadens Kopicenter ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Hovedstadens Kopicenter ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3. I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Hovedstadens Kopicenter ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4. Hovedstadens Kopicenter ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Hovedstadens Kopicenter ApS sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Hovedstadens Kopicenter ApS skadesløs for et sådant ansvar.

9.5. Hovedstadens Kopicenter ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Hovedstadens Kopicenter ApSs, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Hovedstadens Kopicenter ApS har udført, jf. pkt. 2.5. Hovedstadens Kopicenter ApS er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Hovedstadens Kopicenter ApS. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. Underleverandører

Hovedstadens Kopicenter ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. Fortrydelsesret

Kunden kan fortryde en ordre, indtil Hovedstadens Kopicenter ApS begynder produktionen af denne.

13. Fortrolighedspolitik

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.