Hovedstadens Kopicenter

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Bestilling & betaling

Udskriv

Som udgangspunkt skal alle varer betales kontant ved bestilling.
Til faste kunder og kommunale instanser kan der sendes en faktura. Kræver en aftale med os.

Du har mulighed for at bestille print og lignende hos os.
Det eneste det kræver er, at du betaler forud eller aftaler nærmere med os.

Ved engangsbestillinger kan vi sende en betalingsanmodning. Kontakt os for information.

Efter registreret betaling udføres ordren og vi sender en mail med tidspunkt for hvornår ordren er færdig.
Alle bestillinger tillægges 65,- i opstart.

Vi kan også sende ordrer med fragtmand som modtager betaler. Det letteste er dog hvis du opretter en konto hos et fragtfirma - feks Bring - og så sender vi via den konto. 

Som noget nyt kan vi sende med GLS dag til dag. 0-10kg: 50,- + moms. 10-20kg: 75,- + moms.

Send bestillinger til: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Vi foretrækker .pdf-filer

Kan du ikke selv lave en pdf, kan du hente en gratis konverter her. Den fylder 20 mb.
Se krav til storformat her.

 

Handelsbetingelser

1.0 Tilbud og aftale

1.1.
Hvis Hovedstadens Kopicenter afgivet et tilbud, er det bindende for Hovedstadens Kopicenter 14 dage fra tilbuddets afgivelse.

1.2.
Aftale er indgået, når Hovedstadens Kopicenter accepterer bestillingen.

1.3.
Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4.
Der kan forekomme variationer i størrelse mellem tryksagerne. Fra +/- 2mm til 2%

1.5.
I Hovedstadens Kopicenter kan der betales med:

· Dankort, Visa/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY,  JCB, China UnionPay og American Express

2.0. Pris

2.1.
Alle priser er inkl. moms med mindre andet er angivet.

2.2.1.
Har bestilleren anmodet Hovedstadens Kopicenter om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk eller lignende, er Hovedstadens Kopicenter berettiget til at få dette arbejde betalt med Hovedstadens Kopicenters til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Hovedstadens Kopicenter berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftale pris, er Hovedstadens Kopicenter berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Hovedstadens Kopicenter, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer Hovedstadens Kopicenter inden arbejdet i gangsættes.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på Hovedstadens Kopicenters adresse på Amgerbrogade 123A. Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Hovedstadens Kopicenter bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.

2.5.
Ønsker bestilleren - og påtager Hovedstadens Kopicenter sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.0 Vi sender med postdanmark, som leverer dagen efter 95% at tiden - det kan dog tage op til 7 dage. Hovedstadens Kopicenter har ingen indflydelse på postdanmarks leverings tider, og kan ikke drages til ansvar for forsinkelser.

3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Hovedstadens Kopicenter arbejde er færdigt.

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Hovedstadens Kopicenter ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Hovedstadens Kopicenter leveringsforpligtelser fordyres for Hovedstadens Kopicenter er Hovedstadens Kopicenter forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde Hovedstadens Kopicenter ved betaling af den af Hovedstadens Kopicenter beregnede merpris.

3.3.
Leveringsstedet er Hovedstadens Kopicenter forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Hovedstadens Kopicenter er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

4. Betaling

4.1.
Med mindre andet er aftalt, sker betaling når ordren bliver afsendt, eller afhentet.

4.2.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegynds måned.

4.3.
På Hovedstadens Kopicenters anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Hovedstadens Kopicenter forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Hovedstadens Kopicenter berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra Hovedstadens Kopicenter - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Hovedstadens Kopicenters ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Hovedstadens Kopicenter og må ikke uden Hovedstadens Kopicenters godkendelse overlades til trediemand.

6.2.
Hvad Hovedstadens Kopicenter har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Hovedstadens Kopicenters ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

7. Forsinkelse

7.1
Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler

8.1.
Hovedstadens Kopicenter kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.

8.2.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3.
Afvigelser ved tekstiltryk kan forekomme - herunder små farveafvigelser og placering og berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
Ved tryk på egne tekstiler yder Hovedstadens Kopicenter ingen garanti for holdbarhed eller fejltryk.

8.4.
Hovedstadens Kopicenter har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Hovedstadens Kopicenter, har Hovedstadens Kopicenter ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

8.5.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Hovedstadens Kopicenter er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.6.
Hovedstadens Kopicenter har
ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 8 dage fra ordremodtagelse.

8.7.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Hovedstadens Kopicenter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.


9. Ansvar

9.1.
I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har Hovedstadens Kopicenter intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Hovedstadens Kopicenter ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Hovedstadens Kopicenter ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4.
Hovedstadens Kopicenter har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Hovedstadens Kopicenter sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Hovedstadens Kopicenter skadesløs for et sådant ansvar.

9.5.
Hovedstadens Kopicenter har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Hovedstadens Kopicenters, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Hovedstadens Kopicenter har udført, jf. pkt. 2.5. Hovedstadens Kopicenter er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Hovedstadens Kopicenter. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. Underleverandører

Hovedstadens Kopicenter er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. Fortrydelsesret

12.1.

Kunden kan fortryd en ordre, indtil Hovedstadens Kopicenter begynder produktionen af denne.

13. Fortrolighedspolitik

· Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.